Els nostres socis i auditors

CD AUDITORS Auditoria i Consulting, S.L és una societat d’auditoria de comptes inscrita al ROAC número S1714, tenint la titularitat de totes les participacions tres socis persones físiques que ostenten la majoria del capital social i dels drets de vot, estan enregistrats dos dels socis auditors de comptes al Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

El detall dels socis actuals i càrrecs que desenvolupen a CD AUDITORS Auditoria i Consulting, SL són els següents:

Josep Carreras Fornells NIF 40286715F Soci auditor inscrit ROAC 2281 (45%) Administrador únic.
Antonio Martínez Ortega NIF 40448550Z Soci auditor inscrit ROAC 21008 (10%).
Narcís Darné Masdemont NIF 40281104F Soci no auditor (45%).

La societat d’auditoria CD AUDITORS Auditoria i Consulting, SL es constituí a partir de la integració dels departaments d’auditoria de dues firmes independents de prestació de serveis professionals en diferents àmbits, permetent aquesta unió realitzar la prestació de serveis d’auditoria d’ambdues firmes sota la mateixa firma CD AUDITORS Auditoria i Consulting, SL , amb personal especialitzat i amb dedicació exclusiva.

La firmes independents continuen realitzant les prestacions de serveis professionals a excepció de l’auditoria de comptes. En la actualitat la firma Grup Gestio Girona , SL mante socis comuns amb la firma d’auditoria CD AUDITORS Auditoria i Consulting, SL, essent la seva activitats i adreça :

Grup Gestió Girona, SL
NIF B17782467

Assessoria laboral, fiscal, comptable i jurídica
Carrer Ultonia, 2
17002 Girona

La societat Grup Gestió Girona, SL realitza la seva prestació de serveis professionals per mitjà de tres societats de les quals posseeix el 100 % de les participacions Gestió Girona, SL , Gestió Girona Consulting, SL i Gestió Girona Advocats, SL, les quals presten respectivament els serveis d’Assessoria laboral, Assessoria Fiscal Comptable i Assessoria Jurídica.

La firma d’auditoria CD AUDITORS Auditoria i Consulting SL realitza la seva activitat d’auditoria amb professionals i equips de treball propis i amb dedicació exclusiva a la realització d’auditories de comptes. Així mateix la firma aplica mesures per salvaguardar la independència respecte els encàrrecs dels seus clients.